Ornitologické posudky k výrubom

Orgán ochrany prírody môže povoliť výrub dreviny aj vo vegetačnom období. V prípade takéhoto výrubu je možné ho vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku vypracovaného na základe obhliadky, ktorá sa uskutoční maximálne 7 dní pred plánovaným výrubom, čím sa preukáže, že na drevine nehniezdi žiaden chránený druh.

V prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je možný výrub len po preukázaní
platným rozhodnutím o povolení výnimky z podmienok ochrany podľa § 40 zákona 543/2002 Z. z. , alebo po preukázaní odborným posudkom, že sa na drevine tento druh už nenachádza.

V prípade, že máte záujem o vypracovanie ornitologického posudku, neváhajte nás kontaktovať.